Stanovy spolku Okrašlovací spolek obce Jíloviště

 

I.

Základní ustanovení, název a sídlo

Spolek s názvem  Okrašlovací spolek obce Jíloviště (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů nepolitického charakteru, který působí v katastru obce Jíloviště.

Sídlo  spolku je v  ulici K Trnové,  č. p. 196, Jíloviště, PSČ  252 02, Okres Praha - západ.

Spolku bylo přiděleno dne 15. 5. 2008 IČO:  227 35 861, pod č. j.VS11-1/71636/08-R.

II.

Účel a hlavní činnost

Účelem spolku je ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Jíloviště.

Cílem a náplní činnosti spolku

 • je péče o území obce Jíloviště spolupráce s volenými i správními orgány obce a ostatními dobrovolnými spolky

 • podpora Klubu rodičů a dětí (Klubíčko) v obci Jíloviště

 • organizování dobrovolných okrašlovacích akcí vedoucích k zachování a udržování kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Jíloviště

 • pořádání kulturních, osvětových a zábavných akcí pro veřejnost (výstavy, přednášky, vycházky apod.)

 • zapojení dobrovolníků a podporu dobrovolnictví, stejně jako prosazování principů občanské společnosti

 • realizace projektů směřujících k naplňování účelu spolku.

III.

Členství ve spolku

Členem spolku může být fyzická osoba bez omezení věku (za osoby mladší 15 let podepisuje přihlášku zákonný zástupce). Členem spolku může být i osoba právnická.

Členství ve spolku vzniká na základě prostého schválení přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí  rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

Členství ve spolku zaniká

 • doručením písemného oznámení o vystoupení některému z členů výkonnému týmu rozhodnutím členské schůze o vyloučení

 • nezaplacením ročního členského příspěvku ve dvou po sobě následujících  letech 

úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby

 • zánikem spolku.

Každý člen má tato základní práva

 • účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, být  volen do výkonného týmu spolku

 • požadovat informace a  vysvětlení  k činnosti spolku

 • účastnit se všech akcí pořádaných spolkem

 • uplatňovat  své návrhy a tím se tak podílet na řízení a aktivitách spolku

 • spolurozhodovat o činnosti a dalším vývoji spolku.

Každý člen se zavazuje k plnění těchto povinností

 • dodržovat stanovy spolku a respektovat usnesení orgánů spolku

 • řídit se programem spolku a podílet se na jeho realizaci dle svých možností

 • pravidelně platit členské příspěvky

 • chránit dobré jméno spolku a jeho členů a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení cílů spolku.

Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.

IV.

Orgány  spolku

Orgány spolku jsou

 • členská schůze jako orgán nejvyšší

 • výkonný tým jako orgán statutární

 • revizor  jako orgán kontrolní.

V.

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je to schůze všech jeho členů. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

- schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov  2/3 většinou hlasů na schůzi přítomných členů

 • volí členy výkonného týmu spolku a revizora nebo je odvolává

 • schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok - tzv. výroční zprávu

 • určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období

 • schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů

 • rozhoduje o zániku spolku

 • schvaluje  výši členských příspěvků a způsob úhrady.

Zasedání členské schůze svolává výkonný tým spolku nebo jím pověřený člen podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Výkonný tým je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informace o konání zasedání členské schůze je oznámena členům spolku elektronickou poštou nebo telefonicky, a to nejpozději deset dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis.

VI.

Výkonný tým

Výkonný tým  je  statutárním orgánem spolku.  Jeho členové jsou oprávněni za něj jednat, zejména pak jsou oprávněni rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Jeho členem je vždy hospodář spolku. Členové výkonného týmu jsou oprávněni jednat jménem spolku samostatně nebo mohou udělit plnou moc další osobě.

Výkonný tým je volen členskou schůzí na dobu 5 let.

Výkonný tým je povinen

 • svolávat zasedání členské schůze

 • vést  řádně agendu členských schůzí a seznam členů spolku

 • archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze

 • připravit Výroční zprávu k datu do 15. února za každý předešlý rok

 • navrhnout rozpočet na další období

 • vyhledávat a doporučovat cíle další činnosti spolku

 • iniciovat případnou potřebnou změnu stanov.

VII.

Revizor spolku

Revizor spolku kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.

Revizor spolku připravuje revizní zprávy a tyto předkládá členské schůzi.

VIII.

Hospodaření spolku

Spolek je neziskovou organizací, která svoji činnost rozvíjí na základě dobrovolné aktivity svých členů. Výkon veškerých funkcí ve spolku je dobrovolný; za tuto činnost nepřísluší funkcionářům odměna.

Příjmy spolku jsou

 • z členských příspěvků

 • z dobrovolných darů svých členů a sympatizantů

 • ze sponzorských darů a veřejných sbírek

 • z dotací a příspěvků veřejnoprávních a státních organizací

 •  výnosy z jiných finančních zdrojů.

Výdaje spolku jsou    

 • náklady spojené s plněním programových cílů spolku

 • náklady spojené s organizační a publikační činností

 • jiné výdaje podle platných předpisů

O použití prostředků spolku do výše 5 000,- Kč může rozhodnout mimořádně výkonný tým, který seznámí členy s výdaji na nejbližší členské schůzi. Částky vyšší než 5 000,- Kč schvaluje členská schůze.

Spolek vede daňovou evidenci příjmů a výdajů, popřípadě účetnictví, podle platných předpisů. Výsledky za každý kalendářní rok jsou součástí výroční zprávy a jsou schvalovány členskou schůzí.

IX.

Zánik spolku

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním rozhodnutím členské schůze.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, členská schůze rozhodne současně o způsobu majetkového vypořádání v souladu s platnými právními předpisy.

X.

Přechodná a závěrečná ustanovení

Tyto stanovy mohou být měněny a doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky. Spolek má  právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní i jiné orgány s peticemi.

 

 

V Jílovišti  dne 11. června 2016.