Zápis z jednání čl. schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště


Den: 13. 12. 2016

Místo: restaurant SPARK, Pražská 260, Jíloviště

Přítomni: K. Dostálek, L. Fatková, J. Havelková, A. Kučerová, R. Moureček I. Stefanová, K. Tůmová

Omluveni: K. Šmídová, L. Vejnar, J. Vorel

Zapisovatel: L. Fatková

Program

1) Zahájení

2)  Webové stránky spolku

3)  Rozsvícení vánočního stromu u hasičské zbrojnice neděle 18. 12. 2016

4)  Tříkrálový koncert v pátek 6. 1. 2017

5)  Dětský karneval

6)  Různé

1)   Zahájení 

Úvodem I. Stefanová seznámila přítomné s průběhem akcí pořádaných Okrašlovacím spolkem obce Jíloviště od posledního jednání:

-  návrh na zápis změn ve veřejném rejstříku byl poslán na Městský soud v Praze 30. 11. 2016,

-  žádost o finanční příspěvek od obce Jíloviště a dopis s poděkováním za realizované podněty (oprava hrobu neznámého vojína na místním hřbitově a obou křížků v obci) i náměty na rok 2017 (nákup židlí do zvoničky) byl podán na obecním úřadě osobně 30. 11. 2016. Křížek na Pražské ulici opravil svépomocí pan Ruda Kučera. Finanční náklady za materiál hradila obec,

-  taneční kurzy navštěvuje 9 párů. Zjišťují manželé Havelkovi,

-  představení Divadla V Kufru „O tygříkovi, který ztratil pruhy" 6. 11. 2016 v klubovně hasičské zbrojnice v Jílovišti navštívilo asi 25 dětí se svými doprovody,

- na „zdobení perníčků" v hasičské zbrojnici v neděli 20. 11. 2016 byly spotřebovány perníčky upečené ze 3 kg mouky. Děti vyráběly i svícínky,

-  zdobení stromku u zvoničky o 1. adventu, v neděli 27. 11. 2016 bylo hojně navštíveno i bez účasti MŠ. Vypouštění balónků se nepodařilo materiálně zajistit,

- tři zakoupené klíčky od vývěsní skříňky u zvoničky upravil pan Kirchmann zdarma. Po jednom má I. Stefanová, L. Fatková a K. Tůmová.

2)   Webové stránky spolku

Byly doplněny o fotografie z pořádaných akcí. Pravidelné rubriky jsou průběžně upravovány.   K. Dostálek projedná s J. Vorlem odkaz na stránky spolku z webu obce. 

Zajišťuje K. Dostálek.

Dokumenty ke zveřejnění bude nadále zasílat L. Fatková a I. Stefanová. Plakátky na akce spolku budou i nadále poskytnuty ke zveřejnění na webu obce i facebooku (L. Kovaříková).

R. Moureček navrhl umísťovat na web spolku staré fotografie Jíloviště.

3)   Rozsvícení vánočního stromu u hasičské zbrojnice neděle 18. 12. 2016 od 17:00 h

 L. Fatková informovala o schůzce svolané ředitelkou MŠ se zástupci hasičů, Okrašlovacího spolku a zvukaře pana M. Jiříka v MŠ 30. 11. 2016.

Okrašlovací spolek zajistí „živý betlém" a výzdobu zvoničky s vystavením betlémů na 18. a 24. 12. (předpůlnoční setkání - pořádá SDH) i na mši 28. 12. 2016.

Sraz na výzdobu zvoničky - v sobotu 17. 12. 2016 v 17:00 h.

-     stromek a ubrusy zajistí A. Kučerová,

-     betlémy L. Fatková, R. Moureček, K Dostálek.

Zvonička nebude 18. 12. otevřena, jen osvětlena a otevřena dřevěná vrata.

Sraz na „živý betlém" - v neděli 18. 12. 2016 ve 16:30 h v klubovně hasičské zbrojnice. Postavy do betlému: 

-     svatá rodina H. Žaludová, K. Neuman a jejich Tomášek,

-     tři králové Terezka Bučková, Pepča Sporerová, L. Fatková,

-     pastevec R. Moureček,

-     lid Iva Stefanová s Majkou, Jana Havelková s děvčaty.

L. Fatková zkusí zajistit ještě anděla a jednoho pastevce.

4)   Tříkrálový koncert v pátek 6. 1. 2017 od 17:00 h

 Plakátek na charitativní tříkrálový koncert již visí. Vystoupení pěveckého sboru při Husově domu ve Hvozdnici i program MŠ jsou potvrzeny. Zajišťuje L. Fatková.

Organizaci sbírky zajistí R. Kučera.

Občerstvení pro účinkující bude dojednáno v restaurantu SPARK podle jejich počtu.

5)   Dětský karneval

Na 5. 2. 2017 od 15:00 h byl zamluven sál restaurantu SPARK pro pořádání dětského karnevalu i balónkový program. Během jednání spolku byl přijat návrh přesunout termín vzhledem k tomu, že jsou školní prázdniny. Pokud to bude možné, posune se datum na neděli 12. 2. 2017.

Nebude-li volný sál nebo „balónkové víly", bude karneval 5. 2. 2017. Cena je sjednána ve výši 5.300,- Kč. Pronájem sálu účtován nebude. Možnost změny zjistí I. Stefanová. Plakáty zajistí L. Fatková.

O spolupráci na výzdobě sálu bude požádána ředitelka MŠ paní Mgr. D. Petráková.

Spolek případně zakoupí potřebný materiál. Zajistí L. Fatková a I. Stefanová.

6)   Různé

- Radek Moureček připomenul provedení kontroly hospodaření spolku. Provede s pokladníkem K. Tůmovou do příštího jednání spolku,

- Jana Havelková nabídla stejně jako minulý rok výrobu slaného dortu jako cenu za Okrašlovací spolek obce Jíloviště do tomboly III. Jílovišťského bálu, který bude 18. 2. 2017,

-  L. Fatková vyzvala přítomné k zamyšlení nad akcemi v roce spolku v roce 2017, aby mohl být vypracován plán činnosti spolku.

Příští jednání Okrašlovacího spolku bude 15. února 2017 od 19:30 h v restaurantu SPARK.

Zapsala Fatková

                                     

 

U s n e s e n í

členské schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště ze dne 13. 12. 2016

1)   Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště schvaluje

-   finanční úhradu společnosti Balondekor Production s. r. o. za program na dětském disko karnevalu ve výši 5.300,- Kč.

2)   Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště ukládá  

výkonnému týmu -  připravit Výroční zprávu Okrašlovacího spolku obce Jíloviště za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 v termínu dle Stanov spolku do 15. 2. 2017,

revizorovi spolku - vypracovat revizní zprávu za rok 2016 do příštího jednání spolku.

3)   Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště bere na vědomí

-       zajištění akcí do konce roku 2016, v lednu a únoru 2017,

-       termín příští čl. schůze spolku 15. února 2017.