Zápis z jednání čl. schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště


Den: 16. 8. 2016

Místo: restaurant SPARK, Pražská 260, Jíloviště

Přítomni: K. Dostálek, L. Fatková, A. Kučerová, R. Moureček I. Stefanová, K. Šmídová, K. Tůmová

Omluveni: M. Sporerová

Zapisovatel: L. Fatková

Program

1)   Zahájení

2)   Stanovy spolku

3)   Webové stránky spolku

4)   Zpráva pokladníka a revizora spolku

5)   Projednání termínů akcí do konce roku

6)   Různé

1)   Zahájení  

I. Stefanová přivítala přítomné.

1)   Stanovy spolku

Iva Stefanová přistoupila ihned k projednání návrhu nových stanov spolku, které musí být změněny ze zákona (§ 3041, odst.2, NOZ) do konce tohoto roku. Po krátké diskuzi k bodu o usnášeníschopnosti čl. schůze v souvislosti s počtem přítomných členů, byl předložený návrh schválen.

Stanovy budou postoupeny k založení Městskému soudu v Praze, v jehož veřejném spolkovém rejstříku je Okrašlovací spolek obce Jíloviště veden pod spisovou značkou   L 19008.

2)   Webové stránky spolku

Přítomní členové diskutovali k menu webových stránek i obsahu jednotlivých titulů. Postupné doplnění a změny provede K. Dostálek a L. Fatková.

L. Fatková zajistí od obce povolení ke zveřejnění leteckého snímku Jíloviště v hlavičce webových stránek spolku.

3)   Zpráva pokladníka a revizora spolku

Stav peněžních prostředků na účtu u Fio banky je 34 285,- Kč

V pokladně na hotovosti 1 815,- Kč.

Zpráva revizora je přílohou tohoto zápisu.

4)   Projednání termínů akcí do konce roku

Členové se vyjadřovali k těmto návrhům:

-  přednáška a výstavka k výročí narození Karla IV.  se uskuteční v sobotu 10. 9. 2016 a dle                            dohody s M. Sporerovou výstavku i přednášku by zajišťoval její tatínek,

-  vernisáž výkresů malířské soutěže bude v sobotu 10. 9. 2016. Zajistí I. Stefanová,

-  divadelní představení pro děti v HZ se bude konat na konci října. S SDH projedná a zajistí umělce I      Stefanová,

-  zdobení perníčků se bude konat v předpokládaném termínu v sobotu 19. 11. 2016,

-  adventní zdobení stromečku u zvoničky se uskuteční v neděli 27. 11. 2016.

Výstavu betlémů navrhla L: Fatková udělat ve spojení s prosincovou mší, pokud bude v adventním čase. 

Vystaveno by bylo jen několik betlémů a zvonička by se otevřela dříve než až na mši.

K. Dostálek se spojí s M. Šmídovou, která nabídla v loňském roce vyřezávaný betlém, který jsme již nestihli do termínu výstavky sestavit a zjistí možnosti jeho instalování.

5)   Různé

K.  Dostálek navrhl zřídit „samopůjčovnu" knih a časopisů. I. Stefanová nabídla skříň. L. Fatková se zeptá na zasedání 17. 8. 2016, zda by se mohla umístit do autobusové čekárny v obci.

L. Fatková navrhla uspořádat tříkrálovou sbírku v sobotu 7. 1. 2017 formou kulturního vystoupení v restaurantu Spark s dobrovolným vstupným, které by se věnovalo na sbírku. Prověří možnosti případného programu.

R. Moureček informoval o připravenosti umístění odpočinkových laviček. Materiál je připravený. Spolupráci s instalací přislíbil Fr. Andres ml. podle časových možností.

I. Stefanová připraví do příštího jednání návrh rozpočtu na rok 2017, aby mohla být na obec předána žádost o dotaci na činnost spolku v roce 2017.

Příští jednání Okrašlovacího spolku bude v úterý 18. října 2016 od 19:00 h v restaurantu SPARK.

Zapsala: L. Fatková

 

 

U s n e s e n í

členské schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště ze dne 16. 8. 2016

1)   Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště schvaluje

      -  návrh nových stanov spolku podle § 3041, odst.2, NOZ.

2)   Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště bere na vědomí

      -  návrhy akcí do konce roku 2016,

      -  termín příští čl. schůze spolku 18. října 2016.