Zápis z jednání čl. schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště


Den: 17. 5. 2016

Místo: restaurant SPARK, Pražská 260, Jíloviště

Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, J. Havelková, I. Stefanová, K. Šmídová, K. Tůmová

Zapisovatel: L. Fatková

Program

1) Zahájení

2) Webové stránky spolku

3) Výstavka „Hračky mého dětství"

4) Noc kostelů

5) Skupinové bubnování

6) Různé

1)   Zahájení

I. Stefanová přivítala přítomné a poděkovala za účast na úklidové akci „Ukliďme svět-ukliďme Česko - ukliďme u nás". Účast nebyla velká, na úklid okolí autobusových zastávek přišla L. Fatková, K. Tůmová a K. Šmídová. Odpadky na Všenorské odklízela rodina Navrátilových, Ing. K. Dostálek, Mgr. I. Černý a J. Tvrdoň. Pytle se sebraným odpadem odvezl pan J. Velas. Přestože bylo špatné počasí tlumočil K. Dostálek návrh rodiny Navrátilových, aby se takové akce dělaly častěji, třeba i každý měsíc.

K. Dostálkovi byla proplacena částka 302,- Kč za zakoupené pevné pytle na odpad.

2)   Webové stránky spolku

K. Dostálek představil webové stránky spolku, vyzval přítomné, aby si je prohlédli na internetu a dávali případné připomínky a návrhy na změny a zlepšení.

Finanční úhrada za zřízení byla provedena hotově ve výši 363,- Kč za rok 2016.  Každoroční poplatek by měl být do 500,- Kč.

Na vytisknutém náhledu stránek, který K. Dostálek předložil je umístěn i návrh loga. Jeho cena by se pohybovala od 2 000,- Kč až do 5 000,- Kč. Přítomní se shodli na hledání levnější varianty.

Správcem stránek bude K.  Dostálek a osloví pana J. Tvrdoně jako svého náhradníka.

Je potřeba stránky obsahově naplnit dle navrhnutého MENU. K. Dostálek navrhl umístit také stanovy spolku (zatím stávající) a seznam členů.

3)   Výstavka „Hračky mého dětství"

Je připravována na neděli 22. 5. 2016 od 14:00 do 17:00 h.

Zapůjčení stolů dohodla I Stefanová se starostou SDH K. Špačkem, jejich odvoz přislíbil L. Fatkové F. Andres ml. v pátek 20. 5. Je potřeba dojednat čas na 19:00 h.

Klíče od Zvoničky zajistí L. Fatková.

Ubrusy přinese L. Fatková a I. Stefanová.

Hračky zapůjčila K. Šmídová, I. Stefanová, L. Fatková a A. Holubová.

Konečná příprava výstavky bude v neděli od 13:00 h. Přítomna bude L: Fatková a I. Stefanová.

4)   Noc kostelů

Celorepubliková akce otevření kostelů bude letos v pátek 10. června.

Od 18:00 do 20:00 h bude otevřen kostel v Trnové - zajišťuje Ruda Kučera.

Předběžně je dojednáno i otevření Zvoničky od 20:30 h.

L. Fatková předjednala hudební vystoupení A. Paulové a ukázku českých překladů bible pan J. Tvrdoně.

Členové byli požádáni o zajištění účasti návštěvníků.

5)   Skupinové bubnování

Na zakončení školního roku objednala I. Stefanová „skupinové bubnování", které bude v neděli 12. 6. 2016 od 15:00 h na stadionu J. Nekoly st. v Jílovišti. Dohodnutá cena je 2 000,- Kč. Plakátek zajistí L. Fatková.

6)    Různé

a)    Vyvěšení konání mše ve skříňce u Zvoničky.

Pan P. Sporer požádal o vyvěšení nápadnějšího oznámení o konání mše ve Zvoničce sv. Floriána v Jílovišti i informace o bohoslužbách v okolí naší obce.

Skříňku vyrobil F. Andres ml. a nejml. na výzvu Okrašlovacího spolku za účelem informování o akcích pořádaných spolkem. Od začátku je zde trvale umístěno oznámení o konání mše svaté v Jílovišti a bude doplněno o základní informace o duchovní správě Římskokatolické farnosti v Mníšku pod Brdy včetně kontaktů. Pokud bude místo nejsou členové Okrašlovacího spolku obce Jíloviště proti zveřejnění oznámení o konání bohoslužeb v okolí.

Z pokladny spolku byla uhrazena částka za zhotovení skříňky ve výši 3 388,- Kč.

b)   Malířská soutěž na téma „Prázdninové cestování"

Ve svém příspěvku do Zvonice 6/2016 vyhlásí I. Stefanová soutěž pro děti v malování. Termín odevzdání výkresů bude do 5. 9. 2016. Plánovaná vernisáž a vystavení obrázků, stejně jako minulý rok u Zvoničky na plotě Andresových je navržena na 10. 9. 2016 od 15:00 h.

Příští jednání Okrašlovacího spolku bude v úterý 16. srpna 2016 od 19:00 h v restaurantu SPARK.

Zapsala: L. Fatková

 

 

 

U s n e s e n í

členské schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště ze dne 17. 5. 2016

1)   Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště schvaluje

- úhradu za zhotovení informační skříňky u Zvoničky sv. Floriána ve výši 3 388,- Kč.

2)   Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště bere na vědomí

-  konání výstavky „Hračky mého dětství" v neděli 22. 5. 2016,

-  zapojení do akce „Noc kostelů" -  v pátek 10. 6. 2016,

-  objednávku „Skupinového bubnování" v neděli 12. 6. 2016,

-   vyhlášení malířské soutěže pro děti „Prázdninové cestování".