Zápis z jednání čl. schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště

 

Den: 23. 4. 2015

Místo: restaurant SPARK, Pražská 260, Jíloviště

Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, I. Stefanová, K. Tůmová, L. Vejnar

Zapisovatel: L. Fatková

Program:

1)   Zahájení

2)   Volba výkonného týmu

3)   Svátek sv. Floriána

4)   Výstavka k výročí zakončení II. světové války

5)   Různé - diskuse

1)  Zahájení   - I. Stefanová

- informovala o odpovědích na dopisy dotazující se na členství v Okrašlovacím spolku obce Jíloviště. Předala jména oslovených, kteří odpověděli pro vytvoření seznamu členů spolku hospodářce K. Tůmové,

- upřesnila datum vystoupení „bublináře". Termín ze soboty 20. 6. 2015 je posunut na neděli 21. 6. 2015. Místo v restaurantu Spark, sál i venkovní prostory, zůstává. Čas od 15:00 hodin. Cena za dvouhodinovou produkci je sjednána na 4 000,- Kč. (schváleno na schůzi spolku dne 5. 3. 2015). I. Stefanová zjistí, zda nemá „bublinář" pan Václav Strasser svoje plakátky,

- zajistí příspěvek do příštího vydání Zvonice. Určitě dodá článek a fotografie z pletení pomlázek, které se uskutečnilo ve spolupráci s turistickým kroužkem 4. 4. 2015 v klubovně hasičské zbrojnice v Jílovišti,

- tlumočila nutnost opravy hrobu padlých rudoarmějců na místním hřbitově na veřejném zasedání ZO Jíloviště dne 1. 4. 2015. Věnce zajistí v počtu 3 ks (pomníček u HZ, dvůr Andresova statku a hrob na hřbitově). Ing. A. Cvrček (domluveno na pracovní schůzce ZO dne 31. 3. 2015).

2)  Volba výkonného týmu - Ing. K. Dostálek

Pro potřeby ošetření přístupu k bankovnímu účtu, způsobu veřejného jednání za spolek a v souladu se stávajícími stanovami i přípravou jejich nového znění podal Ing. K. Dostálek tyto návrhy členů do výkonného týmu Okrašlovacího spolku obce Jíloviště:

-  JUDr. Tomáše Vejnara

-  PhDr. Ivu Stefanovou

-  Kateřinu Tůmovou

Revizorem spolku

-  Radka Mourečka.

Sídlo Okrašlovacího spolku ponechat

-  K Trnové 197, 252 02 Jíloviště.

Členský příspěvek na rok 2015 ve výši 100,- Kč.

Návrhy byly schváleny všemi přítomnými členy.

3)  Svátek sv. Floriána - R. Moureček

Protože rekonstrukce ulice Pražská zatím neumožňuje uskutečnit oslavy v zamýšleném rozsahu, omezí se připomenutí svátku sv. Floriána a prvního výročí od otevření rekonstruované Zvoničky na besedu se Zasloužilými hasiči, kterou si bude organizovat SDH Jíloviště.

L. Fatková navrhla zjistit možnost konání mše svaté 8. nebo 23. května. Domluví se s R. Kučerou. Také se zeptá na možnost zpřístupnění Zvoničky při akci „Noc kostelů", která je letos v pátek 29. 5. 2015.

Výstavka k výročí zakončení II. světové války - L. Vejnar

Z důvodů vytíženosti při pořádání výstav v květnových dnech byl navrhnut a schválen termín konání výstavky ve Zvoničce na Jílovišti v neděli 13. června 2015. Podle zkušeností při výstavce o legionářích byla větší účast v neděli.

Budou vystaveny vojenské exponáty a materiály z událostí ke konci II. světové války v obci Jíloviště a jejího okolí.

Plakátek připraví L - Vejnar a R. Moureček.

L. Fatková navrhla jako název výstavky: „Stopy II. světové války v Jílovišti a jeho okolí." a také pošle dotaz o případné informace do Čisovic panu Z. Rychlému a na Zbraslav panu Bártovi.

4)   Různé - diskuse

K. Tůmová informovala o podání řádného daňového přiznání za rok 2014 a dodatečných daňových přiznání za chybějící roky 2011, 2012 a 2013.

I. Stefanová navrhla uspořádat při nějaké příležitosti výstavku dětských výkresů na plotě pana Andrese u Zvoničky. Termín - podzim 2015.

L. Fatková

-  doporučila uskutečnit brigádu a vyčistit od odpadků prostor kolem autobusové čekárny „Jíloviště hl. silnice" ve směru na Prahu. Je tam velký nepořádek. Dětské hřišťátko, které jsme chtěli původně uklidit, má svého správce určeného obcí. Byl vybrán termín nejbližší, sobota 25. 4. 2015 od 9:00 hodin. Účast přislíbili: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, I. Stefanová a K. Tůmová. L. Fatková pošle informaci nepřítomným členům, pokud by se chtěli připojit. Ing. K. Dostálek zajistí odvoz odpadu panem J. Velasem. I. Stefanová zdokumentuje akci pro příspěvek do Zvonice

-  navrhla doplnit informace o činnosti spolku na webu obce. Je tam jen úplné minimum o založení spolku. Bylo by vhodné umístit zde zprávy a fotografie z rekonstrukce staré hasičské zbrojnice, konání bohoslužeb, výstavky a vše, co se ve spolku nebo z jeho iniciativy děje. Je toho dost. Aktuálnější informace jsou na odkazu Klubíčka. I zde je také potřeba umístit zprávy z posledních akcích

-  doporučila oslovit obec Jíloviště dopisem s náměty na spolupráci. Připraví návrh do příštího jednání Okrašlovacího spolku obce Jíloviště.   

R. Moureček seznámil přítomné s možností odkazu na samostatné stránky spolku, tak jak to mají hasiči. Zprávy bychom tam ukládali nezávisle na obecním webu. Ing. K. Dostálek prověří možnosti do příští schůzky Okrašlovacího spolku obce Jíloviště.

Příští jednání Okrašlovacího spolku bude 28. května 2015 od 19:00 h v restaurantu SPARK.

Zapsala: L. Fatková

U s n e s e n í

členské schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště ze dne 23. 4. 2015

1)   Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště schvaluje výkonný tým Okrašlovacího spolku obce       Jíloviště ve složení

 -  JUDr. Tomáš Vejnar

 -  PhDr. Iva Stefanová

 -  Kateřina Tůmová

 revizora Okrašlovacího spolku obce Jíloviště

 -  Radka Mourečka

 sídlo Okrašlovacího spolku obce Jíloviště

 -  K Trnové 197, 252 02 Jíloviště

 členský příspěvek na rok 2015 ve výši 100,- Kč.

2)   Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště bere na vědomí

 -  zprávu o podání řádného a dodatečných daňových přiznání

 -  změnu termínu vystoupení „bublináře" pana V. Strassera. Místo v sobotu 20. 6. 2015 

    přijede v neděli 21. 6. 2015 od 15:00 hodin. Cena a místo se nemění

 -  termín konání výstavky k výročí ukončení II. světové války v neděli 13. 6. 2015

 -  jednání Okrašlovacího spolku dne 28. května 2015 od 19:00 hodin v restaurantu SPARK.

 

Zapsala: L. Fatková