Zápis z jednání čl. schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště

 

Den: 5. 3. 2015

Místo: restaurant SPARK, Pražská 260, Jíloviště

Přítomni: L. Fatková, I. Stefanová, K. Tůmová, R. Moureček, L. Kovaříková

Zapisovatel: L. Fatková

Program:

1)   Zahájení 

2)   Akce Klubíčka

3)   Svátek sv. Floriána

4)   Informace k hospodaření spolku

5)   Různé - diskuse.

1)   Zahájení

    Jednání zahájila I. Stefanová.

2) Akce Klubíčka

I. Stefanová informovala přítomné

a) o zajištění termínu divadelního představení pro děti: "Králův kejklíř", v neděli 29. března 2015 od 15:00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice. Přijede opět Divadlo v kufru. Prověřování jiných umělců je zatím bez výsledku, vzhledem k cenovým nabídkám. Zapůjčení klubovny je s hasiči projednáno. Plakátky a zveřejnění na webu obce připraví a zajistí L. Fatková,

b) o připravované akci „Pletení pomlázek", ve spolupráci s turistickým kroužkem Lvíčata - J. Vorla. Domluvena je klubovna hasičské zbrojnice na sobotu 4. 4. 2015. Turistický kroužek dodá proutky na pletení pomlázek. Pro méně zručné děti bude připravena výroba velikonočních dekorací z papíru. Zajistí I. Stefanová (náklady cca do 500,- Kč),

c) o předběžném zamluvení termínu vystoupení „bublináře" na konec školního roku tj. 20. 6. 2015 od 15:00 hodin v restaurantu SPARK. Za příznivého počasí by mohla druhá část programu - tvoření dětí proběhnout na zahradě restaurantu - zajistí I. Stefanová. Požadovaná cena za produkci je 4 000,- Kč.

3) Svátek sv. Floriána

Termín konání slavnosti je v sobotu 2. 5. 2015. R. Moureček informoval o příslibu vystavení historické hasičské techniky z SDH Mníšek pod Brdy s případnou ukázkou zásahu. Podrobnosti projedná s hasiči na nejbližší výborové schůzi SDH Jíloviště R. Moureček. Součástí odpoledne by měla být mše svatá.

Diskutováno bylo poskytnutí občerstvení. To se moc při otevírání Zvoničky nepodařilo. Přítomné členky přislíbily pomoc s případným pečením. Bude projednáno na příštím jednání.

4) Informace k hospodaření spolku

Pokladník K. Tůmová informovala o změně podpisového práva k účtu spolku, který je vedený ve Fio bance, pracovníci banky upozornili, že je potřeba předložit nové stanovy transformovaného spolku. Do konce března zajistí K. Tůmová podání daňového přiznání a zjistí postup doplnění chybějících přiznání.

5) Různé - diskuse

L. Fatková požádala o zprávy do připravovaného vydání Zvonice. Uzávěrka je 31. 3. 2015.

-  Stefanová napíše o diskokarnevalu a dodá i fotografie,

-  R. Moureček, po jednání s hasiči připraví program odpoledne slavnosti sv. Floriána

I. Stefanová upozornila na špatný stav hrobu padlých rudoarmějců na místním hřbitově a vhodnost jeho opravy v souvislosti se 70. výročím konce II. světové války. Doporučila uspořádat výstavku ke konci II. světové války v květnovém termínu.

-  L. Fatková a R. Moureček přednesou požadavek na opravu hrobu na prac. schůzce ZO. Současně projednají položení věnců k pomníkům (u HZ, na hřbitově a na dvoře statku Andresů).

 

-  L. Fatková domluví termín výstavky s L. Vejnarem. S výstavkou pomůže i R. Moureček

R. Moureček vyslovil přání vystavit na stálo ve Zvoničce starou hasičskou stříkačku.

 Nápad nebyl přijat s nadšením. Zatím není stříkačka opravena a připravena k vystavení.

 L. Kovaříková upozornila na špatný stav cesty vedoucí od podchodu Na Zvonici kolem Srba servisu      k zahradnictví Cvrček. Je špatně proveden odvod dešťové vody.

 Možnosti nápravy projedná L. Fatková a R. Moureček na jednání ZO.

L. Fatková prověří možnosti cvičebních aktivit v Jílovišti.

Příští jednání Okrašlovacího spolku bude 23. dubna 2015 od 19:00 hodin v restaurantu SPARK.

Zapsala: L. Fatková

 

U s n e s e n í

členské schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště ze dne 5. 3. 2015

1)   Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště bere na vědomí termíny

-  představení Divadla v kufru v neděli 29. 3. 2015 od 15:00 h,

-  pletení pomlázek 4. 4. 2015,

-  slavnosti sv. Floriána 2. 5. 2015,

-  představení „bublináře" 20. 6. 2015 od 15:00 h.

2)   Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště schvaluje finanční úhradu

-  ve výši 2 500,- Kč za divadelní představení 29. 3. 2015,

-  do výše 500,- Kč na výtvarný materiál při pletení pomlázek 4. 4. 2015,

-  ve výši 4 000,- Kč na vystoupení „bublináře" 20. 6. 2015.

Zapsala: L. Fatková