Zápis z jednání čl. schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště


Den: 5. 4. 2016

Místo: restaurant SPARK, Pražská 260, Jíloviště

Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, I. Stefanová, K. Šmídová, L. Vejnar

Omluveni: J. Havelková, K. Tůmová, M. Sporerová

Zapisovatel: L. Fatková

Program

1)   Zahájení

2)   Diskuze o úkolech a akcích z minulého jednání

3)   Ukliďme svět - Ukliďme Česko - Ukliďme u nás"

4)   Informace o nejbližších akcích

5)   Různé

1)   Zahájení  

I. Stefanová přivítala přítomné a omluvila členy, kteří se nemohli zúčastnit z důvodu nemoci.

2)   Diskuze o úkolech a akcích z minulého jednání

- I. Stefanová doplnila dokumenty spolku o Výroční zprávu za rok 2014,

- vytvoření nových stanov spolku (do konce roku 2016) trvá. Návrh připravuje I. Stefanová a L. Fatková,

- návrh na webové stránky spolku pošle Ing. Dostálek do konce května k posouzení. Na dalším jednání, pokud bude shoda, by mohlo být rozhodnuto o jejich spuštění od 1. 6. 2016.

L. Fatková tlumočila nabídku pomoci pana J. Tvrdoně, který má zkušenosti z této služby, kterou vykonával dříve pro obec,

-  informační skříňka je již na svém místě u zvoničky. Zatím nebyla od F. Andrese zaslána faktura za její vyhotovení. Je v ní umístěna stálá informace o konání mše, která je každý měsíc aktualizovaná a plakátky s akcemi spolku. Na žádost farnosti bude podle místa vyvěšena i informace o duchovní správě,

- fošny na lavičky jsou připraveny. Termín dokončení závisí na F. Andresovi, kterému teď začaly jarní práce na poli,

- tenis pro děti nebude spolek pořádat z důvodů problému technického zařízení (voda) na kurtech,

- na „Velikonoční tvoření" přišlo do hasičské zbrojnice v neděli 13. března 2016 asi 12 dětí se svými doprovody. Pletly se pomlázky, malovala vajíčka a sázelo osení do připravených „punčochových pajduláků". Náklady do 100,- Kč (gumičky na stuhy),

- slaný dort vyrobený Janou Havelkovou a věnovaný Okrašlovacím spolkem do tomboly II. Jílovišťského bálu vyhrál Mgr. Ivo Černý.

3)   Ukliďme svět - Ukliďme Česko - Ukliďme u nás"

L. Fatková oficiálním zaregistrováním zapojila spolek jako organizátora úklidu v Jílovišti v rámci celorepublikové úklidové akce. Je objednáno 10 ks pevných pytlů, 10 ks pytlů na PVC a pracovní rukavice pro děti i dospělé.

Sraz dobrovolníků na úklid okrajů silnice na Všenory je v 9:00 h u informační tabule Na Hájensku, pro úklid okolí autobusových zastávek v 9:00 h u autobusové čekárny v ulici Příjezdní. Ing. K. Dostálek zakoupí ještě 20 ks pytlů a provázek, kdyby objednaný materiál nedošel. Domluví se s panem Velasem na odvozu, finanční odměnu pro panaVelase přislíbila obec.

L. Fatková připraví cedulky na označení pytlů s tříděným odpadem, přinese nádoby na sklo a připomene F. Andresovi příslib případného odvozu odpadků. Přiveze dvoukoláček na rychlé nebo menší odvozy (sklo, plechovky apod.). K. Šmídová nabídla přivést kolečko.

Případný větší odpad (např. pneumatiky) bude složen do svozu velkoobjemového KTO na pozemek vedle telefonní ústředny (domluveno se starostou obce Ing. V. Dlouhým).

I. Stefanová vyvěsila plakátky a pošle J. Vorlovi ke zveřejnění na webu obce, informace vyjde ještě i v dubnové Zvonici.  Na plakátky byl připsán text, že v případě deštivého počasí bude úklid přeložen. Požádá emailem místostarostku o vyhlášení místním rozhlasem. Připomenula udělat fotodokumentaci. (L. Fatková, Ing. K. Dostálek). Počet dobrovolníků máme jako povinnost nahlásit hlavním organizátorům akce.

V souvislosti s tímto plánovaným úklidem navrhla L. Fatková připravit i úklid skládky pod čekárnou autobusu na stanici Jíloviště, Cukrák ve směru do Prahy. Jsou tam pneumatiky apod.

Většina přítomných členů se shodla na tom, že likvidace skládky takových rozměrů je nad síly členů spolku a přísluší spíše obci.

4)   Informace o nejbližších akcích

- divadlo V Kufru potvrdilo vystoupení s pohádkou O Sněhurce v neděli 10. 4. 2016 od 15:00 h v klubovně hasičské zbrojnice. I. Stefanová zajistí u hasičů přípravu klubovny,

- výstava hraček s názvem „Hračky mého mládí" se uskuteční v neděli 22. května 2016 ve zvoničce sv. Floriána od 14:00 do 17:00 h.

K. Šmídová připraví rozdělení hraček, které přivezla ze svého domova na Moravě přibližně podle roku stáří, případně udělá popisky. I. Stefanová navrhla doplnit výstavku texty s připomenutím charakteristiky období, ve kterém vystavované hračky vznikly. L. Fatkové by se líbilo zpestření dobovými fotografiemi dětí. Úkol pro všechny členy spolku.

I. Stefanová zajistí stoly od hasičů. L. Fatková připraví návrh plakátku. Informace s kontaktem na I. Stefanovou vyjde již i v dubnové Zvonici s prosbou o zapůjčení hraček na výstavu.

Ubrusy přinese L. Fatková, občerstvení dohodneme. Podle místa bude zřízen koutek pro děti (malování?).

L. Fatková zajistí odvezení panelů z výstavy o Elišce Junkové na obecní úřad.

5)   Různé

L. Fatková informovala, že v pátek 10. 6. 2016 je celorepubliková Noc kostelů. Trnovský kostelík otevře pro návštěvníky Ruda Kučera od 18:00 do 20:00 h. Pak navrhla L. Fatková otevřít také zvoničku, třeba s nějakým programem (hudební vystoupení, - Anička Paulová nebo Terezka Bučková s ukázkou sbírky biblí s výkladem - pan J. Tvrdoň). Podrobnější možnosti a podmínky zjistí L. Fatková do dalšího jednání spolku.

I. Stefanová zjišťovala nabídku vystoupení - společné bubnování (19. 6.) na závěr školního roku Není tolik možností. Do příštího jednání spolku informaci rozšíří.

L. Fatková osloví M. Sporerovou s žádostí o zajištění přednášky k výročí narození Karla IV s podzimním termínem. Prověří možnost pořádání v hospodě Pod Lesem.

Další známé termíny akcí v Jílovišti

-  sobota 7. 5. 2016 Branný závod dvojic Jíloviště - Lipence (SDH),

-  sobota 28. 5. 2016 dětský den od 14:00 h na stadionu J. Nekoly st (TJ, SDH, obec),

-  neděle 4. 9. 2016 veteráni areál pod hřištěm a stadion J. Nekoly st. (obec - možnost tanečního vystoupení - swing, L. Vejnar?),

-  neděle 11. 9. 2016 Vítání občánků a školáků restaurant Spark (obec),

-  sobota 24. 9. 2016 Posvícení stadion J. Nekoly st. (SDH).

Příští jednání Okrašlovacího spolku bude v úterý 17. května 2016 od 19:00 h v restaurantu SPARK.

Zapsala: L. Fatková