Zápis z jednání čl. schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště


Den: 9. 2. 2016

Místo: restaurant SPARK, Pražská 260, Jíloviště

Přítomni: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, J. Havelková, I. Stefanová, K. Šmídová, K. Tůmová

Zapisovatel: L. Fatková

Program

1)   Zahájení

2)   Zpráva o činnosti za rok 2015

3)   Zpráva o hospodaření

4)   Rozpočet na rok 2016

5)   Informace o plnění úkolů z minulého jednání

6)   Doplnění a rozpracování návrhů na činnost v prvním pololetí 2016

7)   Členské příspěvky

8)   Různé - diskuze

1) Zahájení  

I. Stefanová přivítala přítomné na prvním jednání Okrašlovacího spolku obce Jíloviště v roce 2016.

2) Zpráva o činnosti za rok 2015

I Stefanová informovala o dílčím uvedení zprávy v místním zpravodaji Zvonice, který vyjde během měsíce února tohoto roku.

Přestože je naše členská základna malá, má 13 členů, udělala v roce 2015 hodně práce. Spolek uspořádal nebo se podílel na 25 akcích, z nichž některé nebyly jednodenní. Všem členům patří za jejich práci poděkování.

3) Zpráva o hospodaření

Hospodář spolku K. Tůmova předložila zprávu o hospodaření spolku za rok 2015.

Stav pokladny byl k 31. 12. 2015                                                                             2 880,- Kč

Stav peněžních prostředků na účtech                                                                 24 615, 52 Kč

V připravovaném daňovém přiznání za rok 2015 bude uvedena částka

příjmů                                                                                                                     25 918,- Kč částka výdajů ve výši                                                                                                      21 164,- Kč

4) Rozpočet na rok 2016

Návrh rozpočtu byl vypracován v souvislosti s žádostí o finanční příspěvek od obce. Členové spolku s ním byli seznámeni na čl. schůzi dne 15. 10. 2015.

5) Informace o plnění úkolů z minulého jednání

Web spolku

K. Dostálek informoval o možnosti zřízení webových stránek spolku za roční poplatek ve výši 500,- Kč - 1000,- Kč. Odkaz na stránky by byl na webu obce Jíloviště. Do příštího jednání připraví podrobnější návrh. L. Fatková pomůže s texty. K. Dostálek zajistí zřízení stránek.

Nové stanovy

Vytvoření nových stanov spolku (do konce roku 2016) trvá. Návrh připravuje I. Stefanová a L. Fatková.

Poslední akce roku 2015

Prosincové akce proběhly podle plánu. I. Stefanová vyslovila nespokojenost s organizováním „Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi" společností Agency Je5 s.r.o.

Při reklamování vánočního řetězu (vrácená částka již byla připsána na účet spolku) zjistila, že stejný prodejce nabízí i jednorázovou bombu pro plnění balónků a za stejnou cenu. Zjistí možnosti nákupu speciálních balónků a bomby v předvánočním čase. Nebyli bychom tak odkázáni na jeden termín, jednoho dodavatele i organizátora.

Informační skříňka a lavičky

L. Fatková tlumočila vzkaz Fr. Andrese ml., že objednaná skříňka na zprávy Okrašlovacího spolku je již hotova a v nejbližší době ji umístí u zvoničky na plot svého pozemku.

Také zoral pozemek Na Míchově, který byl zarostlý nálety a plevelem.

Výroba laviček trvá.

6) Doplnění a rozpracování návrhů na činnost v prvním      pololetí 2016

I. Stefanová navrhla zrušit záměr pořádání tenisových hodin pro děti z důvodu složitějšího jednání o zapůjčení tenisového kurtu.

Odpadá i uspořádání výstavy hracích karet. Společnost, která exponáty vlastní a původně tuto možnost nabídla, nemá v tomto roce časovou kapacitu vystavovat v Jílovišti.

Velikonoční tvoření

Aby se velikonoční dílničky mohl zúčastnit i J. Vorel s pletením pomlázek je potřeba posunout termín na neděli 13. 3. 2016 od 14:00 hodin.

-            výtvarné potřeby zakoupí I. Stefanová a J. Havelková (do částky cca 500,- Kč)

-            plakátky udělá L. Fatková

Divadlo pro děti

Termín divadelního představení pro děti „Sněhurka" je v neděli 10. 4. 2016 od 15:00 hodin. Herci Dovadla v kufru jsou objednáni a zapůjčení klubovny domluveno se starostou SDH K. Špačkem. L. Fatková připraví plakátek.

 „Ukliďme svět, ukliďme Česko"

Úklid v rámci celorepublikové akce bude rozdělen do 3 lokalit

-  krajnice silnice Všenorské - sraz Na Hájensku v 8:30 hodin

-  okolí autobusové čekárny na Strakonické směr Praha

-   okolí autobusové čekárny na Strakonické směr Mníšek pod Brdy

Pro úklid okolí autobusových čekáren se sejdou dobrovolníci v 8"30 hodin u autobusové čekárny v ulici Příjezdní.

Úkoly do příští schůzky:

- zjistit dodání pytlů, rukavic apod., připraví plakátky -  L. Fatková

- vytipovat případné další lokality, pokud by bylo více dobrovolníků - všichni členové

- dohodnout spolupráci s panem Velasem - K. Dostálek

- zjistit kam s bioodpadem - L. Fatková se zeptá na obci, K. Dostálek v hájovně

Každý osloví nějaké dobrovolníky, aby byla zajištěna potřebná účast. Není dobré čekat, až se přihlásí někdo sám.

7) Členské příspěvky

Podle zprávy pokladníka K. Tůmové nejsou ještě některými členy spolku uhrazeny příspěvky za minulé roky. Do příští schůzky bude vyřešeno.

Členský příspěvek pro rok 2016 zůstává ve výši 100,-Kč.

8) Různé - diskuze

- Výstava starých hraček

I Stefanová nabídla uspořádat výstavu starých hraček. Předběžný termín je 22. 5. 2016.

K. Tůmová navrhla vyčlenit při výstavce prostor pro děti na hraní.

Úkoly:

- zeptat se Angeliky Holubové (fotky, hračky) - L. Fatková

- pátrat po hračkách mezi občany - všichni členové

- upoutávka ve Zvonici - L. Fatková

Další náměty pro činnost spolku:

-  uspořádat společné bubnování s termínem 19. 6. 2016 -  zjistí I. Stefanová

-  prázdninové malování ??? - téma

-  přednáška tatínka M. Sporerové o Cyrilu a Metodějovi - zjistí I. Stefanová

Příští jednání Okrašlovacího spolku bude v úterý 5. dubna 2016 od 19:00 hodin v restaurantu SPARK.

Zapsala: L. Fatková

                                         

U s n e s e n í

členské schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště ze dne 9. 2. 2016

1)   Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště schvaluje

-   zprávu o činnosti spolku za rok 2015

-   zprávu o hospodaření spolku za rok 2015

-   rozpočet na rok 2016

-   členský příspěvek pro rok 2016 ve výši 100,-Kč

-   zřízení webových stránek spolku za roční úplaty do 1000,- Kč.

 2) Členská schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště bere na vědomí

- návrhy na činnost v prvním pololetí roku 2016.

Zapsala: L. Fatková